foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Българска национална лидер мрежа

Регистрация на организация

Проект № BG05/1504, „Създаване и укрепване на партньорски капацитет за развитие на малките населени места-Лидер мрежа на НПО“, Договор № 378/08.06.2015г.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация“Българска национална Лидер мрежа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“